Veiligheidsbeleid

Voorwaarden


Voorwaarden

Peppels.net en Owik.net zijn producten van Peppels B.V. Peppels.net en Owik.net zijn websites waarmee je door middel van een persoonlijk account invulling kunt geven aan jouw (studie-) loopbaan. Als je account is gekoppeld aan jouw school of opleiding dan is het voor docenten ook mogelijk om jouw onderwijsproces te regisseren. Ten aanzien van deze dienstverlening heeft Owik I Peppels slechts een faciliterende rol. Gedurende het gebruik van Owik I Peppels zijn altijd onderstaande voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook aandachtig door.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
1.1 Account: de interactieve ruimte op de Website die aan een Gebruiker beschikbaar wordt gesteld en die na het invoeren van de persoonlijke gebruikersnaam en het wachtwoord toegankelijk is.
1.2 Content: alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Peppels.net en Owik.net of van de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, foto’s en de profielinformatie.
1.3 Gebruiker: de leerling of de medewerker van de school (bijvoorbeeld een docent of decaan). Het soort Gebruiker bepaalt onder andere voor welk deel van de Website de Gebruiker is geautoriseerd.
1.4 Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Gebruiker zich op de Website kan identificeren.
1.5 Website: alle webpagina’s die zich binnen de(sub-) domeinen www.peppels.net en owik.net bevinden.

Artikel 2 - Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

2.1 Openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Peppels B.V.
2.2 De Website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de inhoud van de Website kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2.3 Peppels B.V. s gerechtigd op elk moment de indeling van de Website aan te passen te zonder daarover mededeling te hoeven doen.
2.4 Peppels B.V. spant zich in om de Websites beschikbaar te stellen. Zij garandeert echter niet dat dit te allen tijde, zonder storingen en/of onderbrekingen het geval zal zijn. Peppels B.V. behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te voeren en de websites daarbij zo nodig (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
2.5 Peppels B.V. behoudt zichzelf het recht voor om de Websites alleen ter beschikking te stellen aan Leden die zijn ingelogd op hun gebruikersaccounts (dus geen bezoekers). Peppels B.V. kan dit bijvoorbeeld tijdelijk doen wanneer de bezoekersaantallen op de Website dusdanig hoog zijn dat de internetverbinding en/of servers overbelast zouden kunnen raken.
2.6 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de Website aan kan tasten.

Artikel 3 - Registratie op de site

3.1 Om de website op interactieve wijze te kunnen gebruiken – dat wil zeggen, berichten, foto’s en andere Content te plaatsen dan wel te versturen, alsmede de persoonlijke informatie op het Account te beheren – dient de Gebruiker zich eerst te registreren.
3.2 Een Gebruiker kan zich registreren door het daarvoor bestemde aanmeldformulier geheel in te vullen en te verzenden. Je krijgt als Gebruiker een bevestiging van je aanmelding.
3.3 De Gebruiker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden te handelen.
3.4 Peppels B.V. verstrekt de inlognaam alleen aan de Gebruiker zelf.
3.5 Peppels B.V. mag er van uitgaan dat wanneer er op de Website wordt ingelogd op een Account, deze handeling door de Gebruiker geschiedt die zich heeft ingeschreven.
3.6 De Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Gebruiker wordt aangeraden zijn Inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij zijn Inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan.
3.7 Mocht Peppels B.V. om wat voor reden dan ook schade leiden ten gevolge van het door de Gebruiker aan derden verstrekken van zijn Inloggegevens, dan is de Gebruiker daarvoor ten volle aansprakelijk.
3.8 De Gebruiker dient Peppels B.V. op de hoogte te stellen als de Gebruiker weet of een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Peppels B.V. heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
3.9 Indien de Gebruiker zich in strijd met deze gebruiksvoorwaarden –en met name de artikelen 4 en 5 daarvan –gedraagt en na een waarschuwing nog steeds blijft gedragen, kan Peppels B.V. het Account van de Gebruiker blokkeren. Peppels B.V. zal pas overgaan tot volledige verwijdering van het Account indien het gedrag van de Gebruiker dermate laakbaar is en blijft dat verwijdering gerechtvaardigd is.

Artikel 4 - Gedragsregels

4.1 De Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat de Gebruiker:

  • alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Peppels B.V. en medewerkers van zijn van de school/opleiding;
  • geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet-of regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
  • geen Content zal plaatsen die seksueel-georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend is;
  • geen Content zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt;
  • geen Content van Peppels B.V. of andere Leden zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
  • geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere bezoekers van de Website
  • geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals MSN, ICQ, Yahoo, etc.), direct messaging (het berichtensysteem in de Website) en e-mail.

4.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Content die hij plaatst. Indien de Content onrechtmatig is, kan de Gebruiker daar zelf voor aansprakelijk worden gehouden. Peppels.net kan niet garanderen dat de Content van de Leden rechtmatig en/of juist is.
4.3 De Gebruiker erkent dat Peppels B.V. niet verplicht is om uit eigen beweging Content van Leden op wat voor wijze dan ook te controleren, of te bewerken, noch voor plaatsing van de Content, noch daarna.
4.4 Indien Peppels B.V. tot het inzicht komt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze gebruiksvoorwaarden voldoet, is zij bevoegd deze Content naar eigen goeddunken te verwijderen dan wel aan te passen.
4.5 Je verklaart als Gebruiker toestemming te hebben van een andere persoon om zijn of haar foto’s op Peppels.net te plaatsen.

Artikel 5 - Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Ieder Gebruiker zal de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Peppels B.V. respecteren. Het verveelvoudigen, verspreiden, en/of openbaar maken van beschermde Content op deze website is voorbehouden aan Peppels B.V., dan wel diens licentiegevers. De Gebruiker mag uitsluitend voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het rechtmatige, normale bezoeken gebruik van de Website de handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan Peppels B.V., dan wel diens licentiegevers.
5.2 De Gebruiker die teksten, foto’s of andere Content op de Website plaatst, verklaart dat hij daarmee geen inbreuk maakt op enig auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat aan een ander toebehoort.
5.3 De Gebruiker vrijwaart Peppels B.V. van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door de Gebruiker zijn gepleegd met gebruikmaking de Website, of uit schending van deze gebruiksvoorwaarden.
5.4 De Gebruiker verleent aan Peppels B.V. kosteloos alle rechten en/of toestemmingen die noodzakelijk zijn om de Content van de Gebruiker op de Website te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt verleend een onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie om het werk openbaar te maken. De verleende rechten en/of toestemmingen gelden tenminste zolang als de Gebruiker een account heeft op de Website en de Gebruiker niet te kennen heeft gegeven dat hij zijn account wenst te laten verwijderen.
5.5 De weergave van de door een Gebruiker gekozen gebruikersnaam geldt als naamsvermelding in de zin van de Auteurswet.
5.6 De Gebruiker van wie Content op de Website is geplaatst, machtigt Peppels B.V. om op te treden tegen elke openbaarmaking en/of verveelvoudiging van deze Content door derden, tenzij de Gebruiker aan die derden expliciete toestemming heeft verleend tot de openbaarmaking en/of verveelvoudiging.
5.7 Indien Peppels B.V. door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 6 - Persoonsgegevens

6.1 Peppels B.V. verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers en Gebruikers overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 7 - Notice and Takedown

7.1 Eenieder kan Peppels B.V. in kennis te stellen van gedragingen of Content van Leden die jegens hem onrechtmatig zijn. Dit kan door middel van “niet-OK” button op de Website.
7.2 Gebruiker zal geen informatie publiceren of aanbieden via de websites die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
7.3 Peppels B.V. hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat haar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Peppels.net gerechtvaardigd is, is Peppels B.V. gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Peppels B.V. in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Gebruiker te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Peppels B.V. zal Gebruiker informeren over het verloop van deze procedure.
7.4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Peppels B.V. gerechtigd hiervan aangifte te doen. Peppels.net kan hierbij alle relevante informatie over Gebruiker en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Peppels B.V. verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
7.5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Gebruiker aangeboden informatie is Peppels B.V. gerechtigd de toegang tot de websites te ontzeggen.
7.6. Gebruiker vrijwaart Peppels B.V. voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Peppels B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door een ingrijpen van Peppels B.V. in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Artikel 8 - Vergoeding en betaling

8.1 In een aantal gevallen zijn voor een Gebruiker kosten verbonden aan het gebruik van een Account:

  • Individuele gebruikers die zelf via de website van peppels.net of owik.net een account bestellen.
  • Individuele gebruikers die een account van hun school of opleiding hebben ontvangen en inmiddels een jaar of langer niet meer via hun school of opleiding gebruik maken van het account.

8.2 Gebruiker kan dan elk jaar een nieuw jaaraccount aanschaffen. Het account wordt dus niet automatisch verlengd.
8.3 Indien Gebruiker geen nieuw jaaraccount aanschaft, wordt de licentie gedowngrade naar een gratis account met beperkte functies.
8.4 Het is bij een gratis account op elk moment mogelijk om een nieuw jaaraccount aan te schaffen (upgrade) met meer functionaliteiten. De prijzen van een (jaar-)Account en informatie over de bijbehorende functionaliteiten kunnen worden teruggevonden op de Website.
8.5 Alle genoemde prijzen op de Website zijn inclusief BTW.
8.6 Betalingen kunnen worden voldaan volgens de betaalinstructies en methoden op de Website.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

9.1 Gebruiker heeft het recht om de op afstand gesloten overeenkomst (afname van een Account tegen vergoeding) binnen 14 kalenderdagen na betaling, zonder opgave van redenen, te ontbinden.
9.2 Gebruiker kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Peppels B.V.
9.3 Peppels B.V. bevestigt de ontvangst van die melding en verwijdert het account met alle bijbehorende content. Na ontbinding heeft Gebruiker geen toegang meer tot het Account.
9.4 De door Gebruiker betaalde vergoeding voor het Account zal na evenredigheid, uiterlijk binnen 30 dagen worden terugbetaald aan Gebruiker.

Artikel 10 - Duur en opzegging

10.1 Deze overeenkomst gaat in zodra de Gebruiker voor het Account heeft betaald en loopt dan voor twaalf (12) maanden.
10.2 De Gebruiker kan op ieder moment zijn account verwijderen.
10.3 Peppels BV kan gratis accounts (met beperkte functies) verwijderen indien de Gebruiker achttien maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van het Account. Peppels B.V. zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan dat Account gekoppeld is.

Artikel 11 - Slotbepalingen

11.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam
11.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot hetzelfde strekt als de oude bepaling.
11.4 Peppels B.V. heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
11.5 Als een Gebruiker dan wel Gebruiker aan Peppels B.V. een bericht stuurt, geldt de door Peppels B.V. ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 31 juli 2019.